ચેરમેનશ્રીની યાદી

ક્રમ

ચેરમેનનું નામ

સમિતિ

1

શ્રી અક્ષયબાબુ ચંદનબાબુ જૈન

કારોબારી સમિતિ

2

શ્રીમતી શારદાબેન અશોકભાઈ રાણા

બાંધકામ સમિતિ

3

શ્રીમતી મદીનાબેન ઈકબાલ ૫ટેલ

શિક્ષણ સમિતિ

4

શ્રી ગૌરાંગકુમાર ભાલચન્દ્ર પંડ્યા

દબાણ સમિતિ

5

શ્રી કમલેશકુમાર શંકરભાઈ ૫ટેલ

ટાઉન પ્‍લાનીંગ સમિતિ

6

શ્રી બિદુરભાઈ જીવાભાઈ લીંબોચીયા

સફાઈ સમિતિ

7

શ્રી દિલી૫ભાઈ માવસીંગભાઈ નાયકા

દિવાબતી  સમીતી.

8

શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન નટવરભાઈ ભીલ

સામાજીક ન્યાય સમિતિ

9

શ્રી બિદુરભાઈ જીવાભાઈ લીંબોચીયા

આરોગ્‍ય સમિતિ

10

શ્રીમતી તુલસીબેન મયુરકાંત બારીઆ

પાણી પુરવઠા સમિતિ

11

શ્રી અક્ષયબાબુ ચંદનબાબુ જૈન

એસ્‍ટાબ્‍લીશમેન્‍ટ સમિતિ

12

શ્રીમતી લક્ષ્મીમીબેન નટવરભાઈ ભીલ

ફાયર સમિતિ

13

શ્રી કમલેશકુમાર શંકરભાઈ ૫ટેલ

બારીઆ હાયર એજયુ.સોસાયટી

14

શ્રીમતી શારદાબેન અશોકકુમાર રાણા

બાગ બગીચા સમિતિ