બાંધકામ

ક્રમ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો

શ્રીમતી શારદાબેન અશોકભાઈ રાણા

સભ્‍યશ્રી

શ્રી બિદુરભાઈ જીવાભાઈ લીંબોચીયા

સભ્‍યશ્રી

શ્રી રાજેશભાઈ નારણભાઈ મહીડા

સભ્‍યશ્રી

શ્રી નરેન્દ્રકુમાર શંકરભાઈ ૫ટેલ

સભ્‍યશ્રી

શ્રી દિલી૫ભાઈ માવસીંગભાઈ નાયકા

સભ્‍યશ્રી