સામાજીક ન્યાય

ક્રમ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો

શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન નટવરભાઈ ભીલ

સભ્‍યશ્રી

શ્રી અજીતભાઈ કાળુભાઈ રસીદવાળા

સભ્‍યશ્રી

શ્રીમતી શારદાબેન અશોકકુમાર રાણા

સભ્‍યશ્રી

શ્રી ગૌરાંગકુમાર ભાલચન્દ્ર પંડ્યા

સભ્‍યશ્રી

શ્રી અક્ષયબાબુ ચંદનબાબુ જૈન સભ્‍યશ્રી