પાણી પુરવઠા

ક્રમ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો

શ્રીમતી તુલસીબેન મયુરકાંત બારીઆ

સભ્‍યશ્રી

શ્રી દિલી૫ભાઈ માવસીંગભાઈ નાયકા

સભ્‍યશ્રી

શ્રીમતી શારદાબેન અશોકકુમાર રાણા

સભ્‍યશ્રી

શ્રી અક્ષયબાબુ ચંદનબાબુ જૈન

સભ્‍યશ્રી

શ્રી અજીતભાઈ કાળુભાઈ રસીદવાળા

સભ્‍યશ્રી